Privacy beleid De Fûgelhelling

De Fûgelhelling verwerkt uitsluitend gegevens, die wij nodig hebben voor onze primaire doelstelling: het opvangen, herstellen en weer uitzetten van opgevangen in het wild levende dieren. Om die reden worden bij door particulieren aangebrachte dieren geen persoonsgegevens geregistreerd.
Ons privacy beleid is ook van toepassing op het gebruik van onze website en andere door ons gebruikte “social media” kanalen. Ons privacy beleid beschrijft, welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Vragen over ons privacy beleid kunt u schriftelijk stellen aan het bestuur.

Webhosting
Onze website wordt gehost door TransIp in Amsterdam.

Verzenden en logistiek
PostNL
Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Onze administratie en boekhouding wordt voor een deel intern en voor een deel extern gedaan. De administratie bestaat uit de financiële administratie, de personeelsadministratie en de donateursadministratie. De financiële administratie en de donateursadministratie wordt voor een deel intern en voor een deel extern gedaan. De personeelsadministratie wordt geheel extern gedaan. Betrokken interne en externe personen belast met deze administraties zijn gehouden de gegevens vertrouwelijk te behandelen. De Fûgelhelling gebruikt alleen persoons- en zakelijke gegevens, voor zover de Fûgelhelling krachtens wet- en regelgeving daartoe is gehouden.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan de Fûgelhelling op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen deze gegevens te delen.

Bewaartermijnen
De door de Fûgelhelling gehanteerde bewaartermijn is conform de door de Belastingdienst aangegeven termijnen.

Inzagerecht
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving kan iedere betrokkene de Fûgelhelling verzoeken om een opgave van “mogelijke” binnen de Fûgelhelling geregistreerde persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk aan het bestuur van de Fûgelhelling te worden gericht.

Recht van bezwaar
Na ontvangst van een opgave van geregistreerde persoonsgegevens kan betrokkene aangeven registratie te wijzigen dan wel te verwijderen. Voor zover wettelijke verplichtingen dit niet verhinderen zal aan dit verzoek door de Fûgelhelling worden voldaan.

Cookies
Het Cookiebeleid van De Fûgelhelling kunt u hier lezen.